19.04.2020

Exkluzivně pro členy ALDR:Náhrada a eliminace škod v rámci následků nouzového stavu.

Aktuálně jsme zavěsili Stanovisko k náhradě a eliminaci škod způsobených krizovými opatřeními. Rozbor je zaměřen primárně směrem k problematice provozu lyžařských středisek a provozu bazénů a saun a wellness center, který výhradně pro ALDR vypracovala advokátní kancelář Kalabis Aulický a spol., která pro členy ALDR nabízí exkluzivní podmínky.

Rozbor je zaměřen primárně směrem k problematice provozu lyžařských středisek a provozu bazénů a saun a wellness center s tím, že jej lze použít v dílčích částech i na provoz služeb obecně, a to včetně provozu restaurací, bufetů, ubytování, sportovišť.


§36 zák. č. 240/2000 Sb. (dále jen „Krizový zákon“)
(1) Stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a cvičeními (§ 39 odst. 4) prováděnými podle tohoto zákona. Této odpovědnosti se může stát zprostit jen tehdy, pokud se prokáže, že poškozený si způsobil škodu sám.

(2) Náhrada věcné škody vzniklé při činnosti orgánů provádějících krizová opatření nebo při uloženém poskytnutí věcných prostředků se poskytuje podle právních předpisů platných v době vzniku škody.


(3) Náhrada újmy na zdraví vzniklé při výkonu uložené pracovní povinnosti, pracovní výpomoci nebo dobrovolné pomoci vykonané v rámci organizované činnosti se poskytuje obdobně podle předpisů o odškodňování pracovních úrazů,28) pokud nárok na náhradu této
škody nevznikl již z pracovněprávního vztahu.


(4) Peněžní náhradu poskytne ten orgán krizového řízení, který nařídil krizové opatření nebo cvičení, při němž anebo v jehož důsledku vznikla škoda či újma.


(5) Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů uplatňuje právnická nebo fyzická osoba písemně u příslušného orgánu krizového řízení do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě dozvěděla, nejdéle do 5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká. Orgán krizového řízení může v případechhodných zvláštního zřetele přiznat náhradu škody i po uplynutí termínu k podání žádosti nebo i bez podání žádosti, ale nejdéle do 5 let od vzniku škody.

(6) Náhrada škody se neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, které zavinily vznik škodné události.

(7) Orgán krizového řízení je oprávněn požadovat uhrazení nákladů, které vynaložiljako náhradu škody, po původci havárie nebo jiné události, v jejímž důsledku vznikla krizová situace a musela být nařízena krizová opatření.

Kompletní stanovisko naleznete v členské sekci portálu ALDR: http://www.aldr.cz/pro-cleny/aldr-pravni-rozbor-kalabis-aulicky-a-spol

V případě dotazů či konkrétních záležitostí týkající se náhrady škody kontaktujte kancelář ALDR na info@aldr.cz nebo přímo

Mgr. Ing. Martin Kalabis, advokát
za tým společnosti KALABIS AULICKÝ a
spol., s.r.o. – KA ADVOKÁTI

martin.kalabis@kaadvokati.cz