Zpracování osobních údajů v organizacích Asociace lanové dopravy, z.s. a Asociace lanové dopravy, s.r.o. (dále jen správci osobních údajů) probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje ve smyslu Směrnice 95/46/ES jsou zpracovávny dle následujících zásad:

 • zákonnosti, korektnosti a transparentnosti
 • účelového omezení
 • minimalizace údajů
 • přesnosti
 • omezeného uložení
 • integrity a důvěrnosti

Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

 • adresní a identifikační údaje
 • popisné údaje

V souvislosti se zpracováním osobníci údajů bylo pracovníky obou organizací přijato následující DESATERO:

1. Zpracování údajů musí být legitimní a nesmí být v rozporu s právními předpisy či morálkou.

2. Každé zpracování údajů musí být založeno na některém ze základních důvodů (právních titulů pro zpracování).

3. Každý, kdo shromažďuje, dále zpracovává a uchovává osobní údaje, musí jasně vymezit (stanovit a být schopen vysvětlit) sledovaný záměr-účel  zpracování údajů.

4. Všechny způsoby a formy, rozsah zpracování a doba uchovávání údajů musí být vždy přiměřené účelu zpracování.

5. Každé zpracování ve veřejném sektoru musí mít jasný zákonný podklad, takové zpracování nelze nahradit souhlasem se zpracováním údajů.

6. Správce i zpracovatel osobních údajů musí osobní údaje patřičně zabezpečit a chránit organizačními a technickými opatřeními – v míře odpovídající rizikovosti zpracování.

7. Zpracování by mělo být vůči dotčeným fyzickým osobám prováděno férově, korektně a transparentně. Informace o zpracování poskytované subjektu údajů musí být zřetelné, jednoznačné a srozumitelné, v rozsahu odpovídajícímu konkrétní situaci.

8. Zpracování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí.

9. Po naplnění účelu zpracování je dána povinnost osobní údaje zlikvidovat. Delší dobu uchování mohou stanovit zákonná pravidla pro archivaci nebo zvláštní využívání údajů (státní statistická služba, nemocenské a důchodové pojištění apod.).

10. V rámci EU je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana osobních údajů, kterou stanoví obecné nařízení (GDPR). Předávat osobní údaje mimo Evropskou unii lze jen za splnění dodatečných pravidel nebo za určitých okolností, jako je např. plnění smlouvy se subjektem údajů.

 

PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCU ÚDAJŮ:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu osobních údajů
 • právo na výmaz osobních údajů
 • právo na omezení zpracování osobních údajů
 • právo na přenositelnost osobních údajů
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo na odvolání poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů

Případné námitky proti zpracování osobních údajů či podněty k prověření uplatňování dalších práv je subjektům osobních údajů umožněno pouze písemně s úředně ověřeným podpisem/ověřeným elektronickým podpisem prostřednictvím kontaktní osoby pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Ten ve lhůtě 30 dnů od obdržení podnětu vydá stanovisko k prošetření daného podnětu.

 

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO):

Mgr. Adam Jarmar, email: dpo@aldr.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává tuto funkci skupinově pro organizace Asociace lanové dopravy, z.s. a Asociace lanové dopravy, s.r.o., a to včetně členských organizací na základě smluvního vztahu v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

 

Akce

03.09.2024 - 05.09.2024

Wellness Hotel Bouda Máma, Pec p. Sněžkou

Školení pracovníků elektro LD