Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo spravedlnosti předkládají na základě Plánu legislativních prací vlády ČR na rok 2011 a v souladu s usnesením vlády č. 302 ze dne 16. března 2005 návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady). Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů se provádí na základě zmocnění § 390 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb. a pro oblast občanskoprávní podle § 447 odst. 4 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb., zákona č. 160/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb. Vzhledem k tomu, že obě výše uvedená zmocnění mají obecnou povahu, bylo v roce 2005 vydáno usnesení vlády č. 302, kterým bylo uloženo zpracovávat a předkládat vládě v dalších obdobích návrhy nařízení vlády tak, aby ke zvýšení náhrad docházelo ve stejné výši a ve stejných termínech, jako u procentní výměry důchodů podle zákona o důchodovém pojištění. Důvodem je skutečnost, že z důvodu principu výpočtu výše uvedených náhrad (jakékoli zvýšení dosahovaných výdělků nebo invalidních důchodů má za následek snížení poskytované náhrady), dochází k reálnému zvýšení pobíraných částek, na rozdíl od ostatních poživatelů invalidních důchodů a pracujících občanů, pouze v případě, že je jim na základě nařízení vlády zvýšen průměrný výdělek.

Kompletní materiál naleznete na: Narizeni vlady o uprave nahrady za ztratu vydelku